FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

GDPR - Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov v spoločnosti MERIDIANO - press, s.r.o. IČO: 45882614, DIČ: 2023171568 ( prevádzkovateľ )   Prevádzkovateľom je osoba, ktorá spracúva vaše osobné údaje. Prevádzkovateľom je spoločnosť MERIDIANO – press, s.r.o., so sídlom Myslavská 120 / 94, 040 16 Košice, IČO : 45 882 614, DIĆ : 2023171568, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26660 / V dalej len MERIDIANO – press. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 25. Mája 2018 a budú pravidelne aktualizované. Našim cieľom je spracovávať osobné údaje v súlade s všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – General Data Protection Regulation, tzv. GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie č.2016/679) Osobné údaje spracovávame, aby sme mohli spravovať Vaše zákaznícke účty a aby sme Vám poskytli sortiment a služby, ktoré si chcete zakúpiť. Nie sme schopní Vám poskytnúť produkty alebo služby, pokiaľ nám neposkytnete uvedené informácie. Je to zmluvná nutnosť, kedy zhromažďujeme:

 • nákupné a transakčné údaje
 • kontaktné údaje – meno a priezvisko, kontaktnú a/alebo doručovaciu adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu

Ďalej spracovávame Vaše údaje: e-mailovú adresu, IP adresu, súbory cookies (v prípade online služieb) za účelom:

 • zlepšenia kvality našich služieb a ponuky nových služieb
 • pre zasielanie obchodných podmienok vrátane ponuky našich produktov a služieb.

Spracovanie osobných údajov: Vaše osobné údaje môžeme spracovávať iba v súlade s právnymi predpismi, a to:

a) bez Vášho súhlasu za účelom
 - priameho poskytnutia služby a produktu – pre splnenie objednávky
- splnenie právnych (zákonných) povinností, ktoré pre nás vyplývajú z všeobecne záväzných právnych predpisov
- našich oprávnených záujmov – priamy marketing, zasielanie newsletterov
b) s Vašim súhlasom
- pre marketingové účely
- pre Vašu registráciu

Odvolanie súhlasu

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailovej správy na adresu: info@moderneromany.sk Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť naďalej spracovávať Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu taktiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, než je súhlas (tzn. najmä ak je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Prístup k Vašim údajom

Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Starostlivo si vyberáme našich partnerov, ktorým dáta zverujeme a ktorí sú schopný zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom a k ich inému zneužitiu. Všetci naši partneri sú viazaní na základe zmluvy o povinnosti mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadny iný účel, než ku ktorému sme ich im sprístupnili. Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom:

 • prepravca tovaru Slovenská pošta, a. s.
 • účtovná firma Eva Matyášová IČO 34412859
 • správca webových stránok Jan Kurták (správa webu)

Dĺžka spracovania osobných údajov

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívania našich služieb (tzn. splnenie objednávky) a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 10 rokov z dôvodu daňovej legislatívy, ak nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný. Tu by sme Vás však chceli upozorniť, že tieto osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služby, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či z všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenou príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi aj po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu.

Zabezpečenie osobných údajov

Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktorými spravované údaje chránime pred neoprávnenou manipuláciou, stratou, zničením, prístupom nepovolaných osôb či neoprávneným zverejnením. Nie je však objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Preto nie je ani možné 100% zaistiť, že k poskytnutým osobným údajom nemôže tretia osoba získať prístup, nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením našich bezpečnostných opatrení. Snažíme sa však naše bezpečnostné opatrenia pravidelne kontrolovať a prispôsobovať ich technologickému vývoju.

Čo sú cookies a aké druhy cookies používame?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony a nastavenie jednotlivých užívateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani na zneužitie prihlasovacích údajov. Súbory cookies nám napr. umožňujú užívateľa rozpoznať ako existujúceho používateľa, alebo prispôsobiť danú službu užívateľským preferenciám. Súbory cookies tiež používame na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielené on-line inzercie na webových portáloch Spoločnosti i mimo nich, jednoduchšie povedané na zobrazovanie iba takejto reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho užívateľa, bez toho, aby bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma. Súbory cookies používame aj v prípade, keď užívateľ využíva služby, ktoré ponúkame svojim partnerom, ako sú reklamné služby alebo funkcie služieb spoločnosti, ktoré sa môžu zobraziť na iných weboch.

Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky či niektoré služby, alebo cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup na čítanie alebo zápis týchto údajov. Vy ako užívatelia máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebudete mať možnosť bez používania cookies zobraziť určitú našu službu alebo produkt. Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov.

Práva subjektov. Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä tieto práva:

 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo osobné údaje opraviť či doplniť
 • právo požadovať obmedzenie spracovania
 • právo namietať alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch
 • právo požadovať prenesenie údajov
 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch
 • právo na vymazanie osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch Právo vzniesť námietku:

Ak by sa Vám už nepáčilo, že od nás čas od času dostanete nejaké obchodné oznámenia, alebo inú informáciu o novinkách v našom portfóliu produktov a služieb, máte možnosť namietať proti ďalšiemu spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Ak tak urobíte, na tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné oznámenia, ponuky produktov a newsletter Vám už zasielať nebudeme.

TOP