FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti MERIDIANO-press, s.r.o. so sídlom na Myslavskej 120 / 94 040 16 v Košiciach,

IČO: 45 882 614
DIČ: 2023171568
zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 26660/ V (ďalej len Predajca) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, spoločnosťou MERIDIANO - press, s.r.o, ktorá prevádzkuje internetový obchod a zákazníkom, ktorého predmetom je nákup tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.moderneromany.sk. (e-mail: info@moderneromany.sk )

Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy Obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmuvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

ZAREGISTROVANIE ZÁKAZNÍKA

Registrácia pre nakupovanie v našom e-shope nie je povinná.
Ak sa rozhodnete zaregistrovať sa získate:

 • nakupovanie s vernostnými zľavami
 • pravidelné informácie o našich novinách, akciách, pripravovaných tituloch
 • informácie o stave vašich objednávok
 • možnosť zúčastňovať sa súťaží organizovaných na stránke e-shopu
 • prehľad o doteraz zakúpenom a objednanom tovare


OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej “Záväzne objednať” s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky Vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak je predmetom objednávky e-kniha. Vaša objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii Môj účet, do ktorej budete mať prístup po prihlásení len vy.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovar dodáva pozostávajúci z viacerých kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy písomne na elektronickej adrese e-mail: info@moderneromany.sk, alebo poštou na adresu sídla spoločnosti MERIDIANO-press, s.r.o., Myslavská 120/94, 040 16 Košice. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.  

DODACIE LEHOTY

Dodacia lehota je uvedená pri každom titule osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný titul odosielame (odovzdávame balík prepravcovi/doručovateľovi). Dodacia lehota má orientačný charakter, pri jej určovaní vychádzame z dátumu, kedy objednaný tovar odovzdáme doručiteľovi. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 3 pracovných dní. Ak je uvedené, že tovar máme na sklade, znamená to, že vašu objednávku expedujeme do 24 hod po obdržaní vašej platby na náš účet. V prípade starších alebo ťažšie dostupných titulov alebo chystajúcich sa dotlačí vás o termíne dodania informovať prostredníctvom mailovej adresy. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu alebo balíka. K dodacej lehote preto treba pripočítať 1-3 pracovné dni. Aktuálny stav vybavovania Vašej objednávky si môžete kedykoľvek pozrieť aj v sekcii Môj účet.

CENY

Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené ako „Naša cena". Pri všetkých tituloch je uvedená aj „Bežná cena" - je to maloobchodná odporúčaná cena, za ktorú zvyčajne titul predávajú ostatné obchody. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné. Cena uvedená ako „ Naša cena“ je konečná pre zákazníka a je kalkulovaná s DPH.

SPÔSOB PLATBY

 • bankový prevod (zaplatíte faktúru bankovým prevodom na účet predajcu - platí len pre odberateľov na Slovensku)
 • platba v hotovosti (zaplatíte hotovosťou pri prevzatí tovaru v MERIDIANO – press, s.r.o Myslavská 120 / 94 040 16 Košice);

ZÁRUČNÁ DOBA

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Predajca zodpovedá zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
 • odoslanie tovaru bez závad (s výnimkou bazárových titulov)
 • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
 • priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.

Predajca nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) s výnimkou bazárových titulov.
 • obsahovú náplň knihy

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

REKLAMOVANIE TOVARU

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je zákazník povinný oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo ho môže reklamovať osobne v sídle firmy MERIDIANO-press, s.r.o. , Myslavská 120/94, 040 16 Košice, alebo použitím reklamačného formulára na stránke www.moderneromany.sk. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (článok 3 týchto Obchodných podmienok). Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený aj reklamačný protokol.  

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku spoločnosti SOI: www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, kde sa nachádza formulár na začatie alternatívneho riešenia sporu.

OSOBNÉ ÚDAJE, ICH SPRACOVÁVANIE A OCHRANA

Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a telefonický kontakt udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely predávajúceho (zasielanie reklamných ponúk Zákazníkovi). Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú použité v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kupujúci potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje, že bol predávajúcim oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

ELEKTRONICKÉ KNIHY

Pri nákupe elektronických kníh sa tieto podmienky rozširujú o Licenčnú dohodu a podmienky používania e-kníh.

KOLEKCIE

Niektoré tituly môžete u nás kúpiť v kolekciách, ktorých cena je zvyčajne výhodnejšia, ako keby ste jednotlivé tituly kupovali samostatne. Kolekcie sú zložené z dvoch alebo viacerých titulov.

Všetky tituly z kolekcie Vám budú dodané až po skompletizovaní celej kolekcie.

Tituly, ktoré sú súčasťou kolekcie nie je možné z objednávky jednotlivo zrušiť, rozdeliť objednávku, vrátiť alebo uplatniť na ne dodatočnú zľavu.

NEWSLETTER a emaily

Pri registrácii si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách na knižnom trhu (priemerne raz týždenne). Ak sa prihlásite cez Facebook, newsletter bude Vám posielaný automaticky. V prípade, že nemáte o túto našu službu záujem, stačí sa odhlásiť z odoberania.

DOHĽAD

Dohľad nad dodržiavaním zákona o elektronickom obchode vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, adresa: Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou, kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa predávajúceho), za poškodenie zásielky zavinené poštou, kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke www.moderneromany.sk

Obchodné podmienky platia od 30.08.2017

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom e-shope!
Používanie materiálov zo stránky
© MERIDIANO – press, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Akékoľvek použitie obsahu , častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od MERIDIANO - press, s.r.o. je zakázané.  

TOP